უძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონება არის მიწის ნაკვეთი -მასში არსებული წიაღისეულით, მასზე აღმოცენებული მცენარეებითა და შენობებით, რომლებიც მყარად დგას მიწაზე. უძრავი ქონების შეფასება, მოძრავი ქონებისაგან განსხვავებით გულისხმობს არა თავად ობიექტის შეფასებას, არამედ მისი ფლობის უფლების შეფასებას, რადგან უძრავი ქონების გასხვისებისას, ან სხვა რაიმე ფორმით უფლების გადაცემისას თავად ეს ქონება გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას არ იცვლის. იცვლება...

გაიგე მეტი

მოძრავი ქონების შეფასება

რისთვის არის საჭირო მოძრავი ქონების შეფასება? მოძრავი ქონების შეფასება გვჭირდება მაშინ, როდესაც სამოქლაქო უფლებების ობიექტი (ქონება, ქონებრივი უფლებები და სხვა) სამეურნეო მიმოქცევაში ერთვება და მასზე ხორციელდება სამეურნეო ოპერაციები. მანქანა-დანადგარები შეფასების ობიექტები ხდება სხვადასხვა გარიგებების პროცესში, როდესაც საჭირო ხდება არსებული უფლებების დადგენა, შეცვლა. ასევე შეფასების მიზანი შეიძლება გახდეს ძირითადი ფო...

გაიგე მეტი

ბიზნესის შეფასება

ბიზნესის შეფასება გულისხმობს ბიზნესის, როგორ მოგების მომტანი ქონებრივი კომპლექსის ღირებულების დადგენას.ბიზნესის ღირებულების დადგენისას გამოითვლება კომპანიის ყველა აქტივების ღირებულება: მანქანა-დანადგარების, უძრავი ქონების. სასაწყობო მარაგების, ფინანსური დაბანდებების, არამატერიალური აქტივებისა. ამას გარდა, ცალკე ფასდება კომპანიის მუშაობის ეფექტურობა, მისი წინა პერიოდის, ამჟამინდელი და მომავალი პერიოდის შემოსავლე...

გაიგე მეტი

აგრო-სამრეწველო ობიექტების შეფასება

მალე დაემატება

გაიგე მეტი

არამატერიალური აქტივების შეფასება

მალე დაემატება

გაიგე მეტი

ზარალის შეფასება

მალე დაემატება

გაიგე მეტი

ინვენტარიზაცია

მალე დაემატება

გაიგე მეტი

ექსპერტიზა

მალე დაემატება

გაიგე მეტი
add valuation.ge