სერვისი
info

გთავაზობთ უძრავი  და მოძრავი ქონების, ბიზნესის და არამატერიალური აქტივების  შეფასებას, ასევე აქტივების ინვენტარიზაციას, ტექნიკურ და სამშენებლო ექსპერტიზას. შეფასება სრულდება საერთაშორისო საშემფასებლო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად (International Valuation Standards 2011). შეფასების მიზნიდან გამომდინარე შესაძლებელია დადგინდეს თქვენი ქონების  საბაზრო ღირებულება, საინვესტიციო ღირებულება, სამართლიანი ღირებულება (ფინანსური ანგარიშგებისათვის) , ლიკვიდური ღირებულება და სხვ. თუკი საშემფასებლო სამუშაოები ტარდება ფინანსური ანგარიშწორების მიზნებისათვის შეფასების პროცესი ითვალისწინებს როგორც IFRS-ის ასევე IAS 16, 36-ის მოთხოვნებს,  გვაქვს დიდი გამოცდილება აქტივების გაუფასურების ტესტის ჩატარებაზე.

Close
სერვისი
Open
საშემფასებლო
site www.valuation.ge
site info@valuation.ge
site (+995 599) 57 73 15
site (+995 322) 37 44 37
site (+995 322) 14 44 55